Kurs ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 w wymiarze 20 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1.

Prawa i obowiązki asystenta/pomocy nauczyciela przedszkola

Zapoznanie z krajowym standardem kompetencji asystenta nauczyciela przedszkola

2.

Komunikacja interpersonalna

Poznanie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnych. Etyka w miej

3.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i przedszkolnej 

Zdobycie podstawowej wiedzy o fizjologii i rozwoju małego dziecka

4.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizowanie miejsca pracy z zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.

5.

Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego

Respektowanie  i szanowanie  prawa

dziecka; rozpoznawanie objawów stosowania przemocy wobec dziecka; procedury przeciwdziałania przemocy  Konwencja o Prawach Dziecka

6.

Warsztat pracy asystenta nauczyciela przedszkola

Planowanie i organizowanie pracy

7.

Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Przygotowanie do wykonywania prostych zadań związanych z realizacją

procesu wychowawczo-dydaktycznego

według określonej instrukcji, w częściowo zmiennych warunkach

8.

Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi

Współdziałanie z nauczycielem w realizacji procesu wychowawczo--dydaktycznego

9.

Rozwój mowy dziecka

Wpływ dorosłego na rozwój mowy dziecka

Absolwent kursu będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako asystent nauczyciela przedszkola. Będzie wiedział w jaki sposób pomagać nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Pozna wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Nabędzie kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań w zawodzie.